Grafituki-palvelun Toimitusehdot

1. Palvelun tarkoitus

Keksintösäätiö (jatkossa Säätiö) tuottaa asiakkailleen (jatkossa Asiakas) suunnattuja palveluita osana Ideajalostamo  -palvelua. Säätiön Grafituki  -palvelu muodostuu viestinnän ja graafisen suunnittelun asiantuntijoista. Grafituki  tarjoaa Asiakkaille viestintään ja graafiseen suunnitteluun keskittyviä palveluita, joiden tarkoitus on auttaa Asiakasta saamaan käyttöönsä parempaa viestintämateriaalia ja graafisia tuotoksia, sekä tekemään niiden avulla parempaa viestintää.

2. Palvelun kohderyhmät

Grafituki  -palveluita voivat saada käyttöönsä yksittäiset keksijät ja innovaattorit  sekä pk-yritykset, jotka pyrkivät kehittämään itselleen viestintä- ja markkinointimateriaalia uuden  keksintönsä tai innovaationsa kehittämiseksi, kaupallistamiseksi ja kaikenpuoliseksi edistämiseksi. Ongelmana on usein, että idean omistajalla on vaikeuksia tuottaa asiakkaan, kumppanin tai rahoittajan saamiseen tarkoitettua viestintää. Jos viesti ei ole selkeä ja punnittu, tai se esitetään epämääräisesti, on vaikea vakuuttaa kuulija idean hyvyydestä. Palvelu auttaa Asiakasta kehittämään parempaa materiaalia tuomalla sen tekemiseen mukaan asiantuntijoita, joille esitettävä idea pitää pystyä avaamaan  niin, että sen erinomaisuuden viestimiseen voidaan tuottaa materiaalia.

3. Omistus- ja tekijänoikeudet

Grafituki -palvelun tuloksena syntyvien  aineistojen, tallenteiden ja sisältöjen omistus- ja tekijänoikeudet siirtyvät tämän toimitusehdon nojalla Asiakkaalle, mukaan lukien julkaisuoikeus, muokkausoikeudet ja oikeus niiden edelleen luovuttamiseen.

Säätiö sälyttää rinnakkaiset oikeudet tuotettuun materiaaliin, ja voi sen pohjalta muokata ja tuottaa uutta materiaalia muiden asiakkaiden tarpeisiin tai Säätiön muuhun toimintaan.

4. Säätiön ja Asiakkaan välisen toimeksiannon julkisuus

Säätiö saa signeerata Asiakkaan mainontaa ja käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen. Säätiöllä on lisäksi oikeus mainita asiakkaan nimi ja kertoa yleisluontoisesti toimituksen laadusta palveluista kertoessaan, ellei Asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

5. Palvelun pyytäminen

Grafituki  -palveluita pyydetään Keksintösäätiön verkkosivuilla olevalla hakemuslomakkeella. Se löytyy osoitteesta:

https://www.keksintosaatio.fi/ideajalostamo/grafituki/

Täyttämällä ja lähettämällä hakemuksen Asiakas luovuttaa tietoja Säätiölle. Niitä käytetään palvelutarpeen arviointiin sekä palvelun tuottamiseen ja viestintään. Säätiö kunnioittaa Asiakkaan yksityisyyttä ja tietosuojaa. Säätiön tietosuojalausekkeeseen voi tutustua osoitteessa https://www.keksintosaatio.fi/tietosuoja.

Asiakas on tietoinen siitä ja ymmärtää, että vaikka Säätiö pyrkii tekemään toimintansa puitteissa parhaansa kaiken Asiakkaaseen liittyvän ja Asiakkaan tiedon suojaamiseksi, on käytössä olevissa  tietojärjestelmissä aina mahdollisuus siihen, että tietoja päätyy vääriin käsiin. Asiakas sitoutuu olemaan kirjaamatta hakemukseensa mitään salassa pidettävää tietoa ja ymmärtää, että sellaisen tiedon salassa pysymiselle ei anneta mitään takuuta.

6. Arviointikriteerit

Kun Asiakas lähettää hakemuksen, Säätiön asiantuntijat perehtyvät hakemukseen ja arvioivat sen. Arvioinnissa pisteytetään seuraavia tekijöitä ja valinta tehdään pisteytyksen perusteella:

a) Idean valmius ja erinomaisuus

 • Miten selkeästi idea kuvaillaan
 • Onko ideassa potentiaali mullistaa tai luoda uutta markkinaa
 • Mikä on idean toteuttamisen tilanne
 • Miten hyvin ymmärretään, mitä idean kehittämiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan

b) Vaikuttavuus

 • Onko potentiaalinen asiakaskunta riittävästi tunnistettu ja onko asiakkaita kontaktoitu
 • Tunnetaanko kilpailijat ja toimiala riittävän hyvin
 • Miten selkeästi idean toteuttaminen on ymmärretty
 • Kuinka hyvin tarvittavat verkostot, kumppanit ja muut osaamisresurssit ymmärretään

c) Hankkeen laatu

 • Onko toivottu työmäärä järkevässä suhteessa saatavilla olevaan palveluun
 • Onko tavoiteltava tulos selkeästi määritelty
 • Onko hakijalla valmius edistää aktiivisesti viestinnän kehittämistyötä
 • Onko hakijalla selkeä tavoite mihin kehitettäviä materiaaleja tarvitaan ja miten niitä tullaan hyödyntämään

Näiden arviointikriteerien perusteella hakemukset joko hyväksytään, hylätään tai mahdollisesti pyydetään lisätietoja. Jos hakemus hylätään, Asiakas voi halutessaan täsmentää hakemuksensa puutteita ja tehdä uuden hakemuksen.

7. Palvelun hinta ja kustannukset

Palvelu on Asiakkaalle maksutonta. Asiakkaalle voi muodostua muita kustannuksia mm. oman työajan käyttämisestä, muiden ulkoisten palveluiden ostamisesta, Grafituki  -työn tulosten painattamisesta tm. toisintamisesta, jne.. Kaikki välilliset ja välittömät kustannukset ovat Asiakkaan omalla vastuulla.

8. Palvelun suorittaminen

Palvelu on suoritettava sovitusti sovitussa aikataulussa. Työ katsotaan suoritetuksi, kun se on yhteisesti sovitun tavoitteen perusteella suoritettu loppuun tai Säätiö ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun Asiakas on hyväksytysti vastaanottanut Säätiön tuottamat materiaalit. Palvelu kestää korkeintaan 4 kuukautta.

Jos työn tekeminen edellyttää vedoksien hyväksymistä, palveluun sisältyy enintään kaksi vedoskierrosta.

Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa palvelun suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa työn loppuun saattamisesta.

9. Säätiön vastuut ja velvollisuudet

Säätiö arvioi saadut hakemukset ja myöntää  Grafituki  -asiantuntijapalvelun käyttöoikeuden myönteisen päätöksen saaneille hakijoille.  Säätiö vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Säätiö nimeää yhteyshenkilön, joka seuraa palvelun toteutumista ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota Grafituki  -palvelua, eikä hakemukseen tehtävää kielteistä päätöstä tarvitse erikseen perustella.

10. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Saatuaan myönteisen päätöksen hakemukseensa, Asiakas on velvollinen käynnistämään palvelun toteuttamisen ja toimittamaan pyydetyt tiedot Säätiön asiantuntijoille, jotta palvelu voidaan käynnistää. Toimitettavia materiaaleja ja tietoa ovat kaikki tiedot, ohjeet, materiaalit ja asiakirjat, jotka ovat tarpeellisia palvelun suorittamiseksi tehokkaasti ja sopimuksen mukaisesti. Asiakas sitoutuu tukemaan Grafituki -palvelun työtä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti, sekä vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin tai pyyntöihin kohtuullisen ajan kuluessa. Asiakas vastaa siitä, että se antaa Säätiölle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot palvelun suorittamista varten. Asiakas vastaa Säätiölle antamistaan tiedoista ja materiaaleista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) materiaalien luovuttamiseen Säätiölle tätä työtä varten.

Palvelun valmistumisen jälkeen Asiakas sitoutuu antamaan pyydettäessä palautetta palvelusta ja Säätiön sekä asiantuntijoiden toiminnasta, ja tukemaan palvelun kehittämistä omien ehdotustensa avulla.

Asiakas sitoutuu siihen, että hän palvelua pyytäessään toimii omissa nimissään tai edustamansa pk-yrityksen nimissä, eikä pyydä palvelua kolmannen puolesta.

11. Luottamuksellisuus, salassapito ja vastuun rajoitukset

Säätiön ne henkilöt, jotka osallistuvat hakemusten käsittelyyn tai asiantuntijapalvelun tuottamiseen ovat  sitoutuneet tietojen salassapitoon ja luottamuksellisuuteen. Työsuhteessa olevien asiantuntijoiden työsopimuksessa on luottamuksellisuusehto, joka määrää pitämään salassa ja olemaan hyödyntämättä muuhun kuin tähän tehtävään asiakkaalta saatuja tietoja. Salassapitovelvoite jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

12. Ylivoimainen este

Säätiö ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Säätiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Säätiön ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon hakemusta hyväksyessään ja jonka seurauksia Säätiö ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Säätiön on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta Asiakkaalle.

13. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitukset

Säätiö vastaa Asiakkaalle toimitusehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.

Säätiö vastaa välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan.

Kaikkien vahinkojen osalta Säätiön vastuu myönnettyyn palveluun perustuvasta vahingosta on enintään tuhat (1.000) euroa.

Säätiö tai Asiakas eivät vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat heidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Säätiön ja Asiakkaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli niissä ei päästä tyydyttävään ratkaisuun neljänkymmenen (40) vuorokauden kuluessa, voi kumpi tahansa nostaa kanteen Helsingin käräjäoikeudessa. Näihin toimitusehtoihin ja niistä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

15. Toimitusehtojen muuttaminen

Nämä Toimitusehdot tulevat voimaan kun ne on julkaistu toimitetun Palvelun yhteydessä ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehdot korvaavat kaikki Säätiön aiemmat yleiset palveluiden sopimus- ja toimitusehdot sekä mahdolliset muut osapuolten väliset tähän palveluun liittyvät sopimukset. Säätiö voi muuttaa näitä Toimitusehtoja myöhemmin yksipuolisesti ilmoittamatta tästä Asiakkaalle etukäteen.