keksintösäätiö

Tänään – Eilen – Huomenna

Keksintösäätiö nyt

Keksintösäätiön tehtävänä on edistää suomalaista keksintötoimintaa ja keksintöjen hyödyntämistä. Keksintöjen laatu on vuosikymmenten aikana muuttunut ja yhä useammin keksintöjä tuotetaan myös palveluissa, elämysteollisuudessa ja liiketoimintamalleissa. Keksintösäätiö korostaa toiminnassaan keksintöjen keskeistä merkitystä menestyvien innovaatioiden kovana ytimenä. Yksityisten henkilökeksijöiden lisäksi säätiön intressipiiriin kuuluvat myös pk-yritykset, startupit, opiskelijat sekä korkeakoulu- ja työsuhdekeksijät.

Keksintösäätiön aloitteesta vuonna 2020 käynnistynyt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ”Ideasta innovaatioksi”-hanke loi pohjan uuden ajan innovaatiopalveluiden tuottamiselle. Ideajalostamo konseptin työstäminen on edennyt hankkeen jälkeen säätiön omin toimin, ja vuoden 2022 aikana säätiö hakee rahoitusta konseptin toteuttamiselle ja pilotoinnille. Säätiö on toteuttanut eräitä täsmähankkeita osaamisen kehittämiseksi. Keksijöiden IPR osaamista kasvattava verkkokurssi, keksijäpainotteisen tuotekehittäjän ammattitutkinnon synnyttäminen ja Keksintöjen viikon kehittäminen ovat saaneet säätiöltä rahoitusta.

Säätiö ylläpitää Facebookiin KeksintöKeidas  -ryhmää. Tässä keksijöiden vertaistukiryhmässä on yli 1500 jäsentä. Säätiö tiedottaa ajankohtaisista asioista myös Facebook, LinkedIn ja Twitter tiliensä kautta.

Historia

Vuonna 1971 perustetun Keksintösäätiön edeltäjä oli Suomen Kulttuurirahaston Keksintötoimisto, jonka työ käynnistyi jo 1957 Maili Aution Kulttuurirahastolle tekemän lahjoituksen turvin. Säätiö perustettiin kasvavan toiminnan vakiinnuttamiseksi, ja se on vuosikymmenten kuluessa tukenut tuhansien suomalaisten yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten keksintöjen kehittämistä liiketoiminnaksi asiantuntijapalveluillaan ja myöntämällä keksintöprojekteille 5 000–50 000€ rahoitusta, johon on sisältynyt takaisinmaksuvelvoite hankkeen menestyessä.

Vuoden 2014 alusta Keksintösäätiön kehittämä valtakunnallinen ja laaja-alainen Tuoteväylä-palvelu siirrettiin Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle, josta se edelleen sulautettiin osaksi Tekesin prestart-toimintaa. Valtion avustuksen siirryttyä samalla Tekes-yhteyteen, säätiö ei enää rahoita keksintöjen kehitystä. Säätiön neuvottelukunta lakkautettiin ja säätiön hallituksen nimittämisestä vastaavat neljä taustaorganisaatiota: Suomen Yrittäjät, Keksijäin Keskusliitto, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys sekä IPR University Center.

Vuosina 2014-2020 Keksintösäätiö on seurannut huolestuneena suomalaisen innovaatiojärjestelmän tilannetta. Tuoteväylä-palvelun jatkuminen ELY-keskuksen ja Business Finlandin toimintona epäonnistui ja palvelu on sittemmin lakannut. Sen seurauksena etenkin pienten yritysten ja y-tunnuksettomien innovaattoreiden sparraus- ja neuvontapalvelut sekä rahoitusmahdollisuudet ovat supistuneet merkittävästi.

Tulevaisuus

Keksintösäätiö on myös tulevaisuudessa kansallisen keksintö- ja innovaatioinfrastruktuurin keskeinen osapuoli ja toimii keksijöiden ja innovaattoreiden edunvalvojana.  Innovaattoreita palvelemaan luodaan Ideajalostamo  – toimintamalli, tietoresurssi ja palvelualusta.

Säätiön aloitteesta ja toimesta kehitettyä Ideajalostamo  -palvelua ryhdytään toteuttamaan eri maakuntien pilottihankkeiden avulla. Saadun kokemuksen perusteella konseptia jatkokehitetään ja palvelu laajennetaan koko maan kattavaksi. Alueelliset innovaationeuvojat, liiketalousosaajat ja muut substanssiosaajat ovat Ideajalostamo  -palvelun toteuttamisen keskeisiä yhteistyötahoja. Säätiö kehittää ja laajentaa tätä verkostoa ja hakee siihen aktiivisesti mukaan uusia osapuolia.

InnoSuomi kilpailujen toteuttamista alueellisesti, teemoittain tai fokusryhmissä jatketaan ja toiminnan rahoituspohjaa laajennetaan. Viestintää, tiedon tuottamista ja vaikuttamistoimintaa jatketaan.

Keksintösäätiö hakee ratkaisun Ideajalostamo  -palvelun toteuttamisen ja operoinnin rahoittamiseksi. Säätiön myöntämien rahoitusten takaisinmaksujen väheneminen ja tuleva päättyminen edellyttävät uuden rahoitusmallin hakemista ja toteuttamista tulevina vuosina.