Patentti

Patentti tarkoittaa keksinnön omistajalle hakemuksesta myönnettyä tietyn määräajan voimassaolevaa yksinoikeutta kieltää muilta keksintönsä ammattimainen hyväksikäyttö. Patentin voi saada keksintöön, joka on teollisesti käyttökelpoinen, uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista keksinnöistä.

Patentti on kansallista oikeutta ja voimassa ainoastaan siinä maassa, missä patenttisuojaa on haettu ja saatu. Mitään ”maailmanpatenttia” ei ole olemassa, vaan patenttia tulee hakea keksinnölle kussakin maassa erikseen.

Patentin tarkoituksena on suojata henkistä eli ns. aineetonta omaisuutta. Patentointi voi olla osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Patentin avulla voi suojautua kilpailijoita vastaan ja saada etumatkaa näihin nähden. Kilpailijat joutuvat usein etsimään korvaavia ratkaisuja päästäkseen samoille markkinoille. Patentti voidaan myös myydä tai lisensoida eli keksintöön voidaan myöntää käyttöoikeuksia.

Patentista huolimatta keksinnön mukaisen tuotteen saa kuka tahansa valmistaa omaan käyttöönsä, mikäli tuotetta ei käytetä kaupallisesti tai ammattimaisesti. Keksinnön ammattimaiseksi käytöksi katsotaan mm. tuotteen valmistaminen, myyminen, käyttäminen ja maahantuonti, hallussapito sekä patentoidun menetelmän käyttäminen. Patentti on ns. kielto-oikeus, ja patentinhaltijan on itse valvottava patentin loukkauksia.

Keksintöön voi hakea rinnakkain sekä patenttia että hyödyllisyysmallia. Hyödyllisyysmalli voi alkuun olla tarpeen, kun tarvitaan nopeasti rekisteröintitodistus keksinnön loukkaustilanteita varten. Patenttihakemuksen voi puolestaan muuttaa hyödyllisyysmallihakemukseksi, kun käy ilmi, että keksintö ei ole riittävän keksinnöllinen patentin saamiseksi.

Miten haet patenttia?

Patenttihakemus tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys mahdollisine piirustuksineen, patenttivaatimus sekä tiivistelmä. Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Patenttihakemus on kokonaisuudessaan julkinen vasta 18 kuukauden kuluttua hakemispäivästä. Keksinnön nimitys sekä hakijan ja keksijän nimet ovat julkista tietoa välittömästi hakemuksen vireillepanon jälkeen.

Patenttia on haettava ennen kuin keksintö julkistetaan. Tämän vuoksi hakemus on tehtävä ennen keksinnön esittelyä esimerkiksi messuilla, artikkeleissa, esitelmissä tai tutkimusraporteissa. Julkistaminen tarkoittaa, että, rajoittamattomalla henkilöjoukolla on ollut mahdollisuus tutustua keksintöön. Patentin myöntäminen kestää yleensä vuosia. Patentti astuu voimaan takautuvasti hakemispäivästä lukien.

Ulkomaille patenttia on haettava erikseen

Suomessa patentti voidaan pitää voimassa 20 vuotta hakemispäivästä, edellyttäen, että patentin vuosimaksut on maksettu. Patentti on voimassa aina vain siinä valtiossa, jossa patentti on myönnetty. Suomessa myönnetty patentti suojaa siis keksinnön vain Suomessa. Mikäli haluat suojata keksintösi patentilla myös ulkomailla, patenttia on haettava erikseen jokaisessa maassa. Ulkomaisessa patentoinnissa kannattaa hyödyntää etuoikeus- eli prioriteettijärjestelmää. Tällöin ulkomaiset patenttihakemukset on tehtävä 12 kuukauden kuluessa päivästä, jolloin ensimmäinen hakemus on tehty.

Patentti on yleensä tarpeen niissä maissa, joissa keksintöä aiotaan hyödyntää tai joissa on odotettavissa kilpailevaa toimintaa. Ulkomainen patentointi voidaan hoitaa hakemalla patenttia suoraan kunkin maan patenttivirastolta tai kansainvälisen (PCT) tai eurooppalaisen (EPC) patentinhakujärjestelmän kautta.

Apua patentointikysymyksiin

Pelkkä patenttihakemus tai myönnetty patentti eivät sinänsä johda keksinnön hyödyntämiseen. Keksintö ei yleensä vielä patentinhakuvaiheessa ole valmis tuote. Patentin hakemiseen kuluu aikaa ja varoja. Hakuvaiheessa on suositeltavaa käyttää patenttiasiamiehen asiantuntemusta patenttihakemuksen laadinnassa.

Lisätietoa saat:

Lue lisää patentista Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta sekä sivustoilta:
http://fi.espacenet.com/